กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจารึก วังวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5