ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจารึก วังวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ