ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจารึก วังวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5