กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจารึก วังวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสีสวรรค์ ศรีหลิ่ง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 061-746-9562