ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสาททอง แสนโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0