ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3
26 ก.พ. 61 สอบ LAS ป.2,4,5
15 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
12 ก.พ. 61 ทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพอก1 จะนำนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 ทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์จังหวัดขอนแก่น หมุ่บ้านงู และพิพิทธภัณธ์ไดโนเสาร์สิรินธร
03 ก.พ. 61 สอบ o-net นักเรียนชั้น ป.6
12 ม.ค. 61 วันเด็กการแข่งขันกีฬาภายใน คำพอก1 เกมส์
29 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2559
08 มี.ค. 60 กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT)
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายปี
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 การประเมินความสามารถด้านอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 สัปดาห์วันสุนทรภู่
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี
09 ม.ค. 58 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558
หอประชุมโรงเรียนบ้านคำพอก1 โรงเรียนบ้านคำอพก1
29 ส.ค. 57 กิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษาโนนยาง
22 ส.ค. 57 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
11 ส.ค. 57 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านคำพอก๑ กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดซึ่งเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านคำพอก
13 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557
21 เม.ย. 57 ถึง 01 พ.ค. 57 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
24 ธ.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
04 มี.ค. 56 ถึง 07 มี.ค. 56 สอบวัดผล - ประเมินผลปลายปี

01 มี.ค. 56 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคำพอก 1

22 ก.พ. 56 ถึง 23 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือฯข่ายโนนยาง
โรงเรียนบ้านคำพอก1 ร่วมกับโรงเรียนในตำบลโนนยาง ซึ่งมี โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านวังนอง โรงเรียนบ้านโนนยาง และโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2555 ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคำพอก1