ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.พ. 56 ถึง 23 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือฯข่ายโนนยาง
โรงเรียนบ้านคำพอก1 ร่วมกับโรงเรียนในตำบลโนนยาง ซึ่งมี โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านวังนอง โรงเรียนบ้านโนนยาง และโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2555 ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคำพอก1
01 มี.ค. 56 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคำพอก 1

04 มี.ค. 56 ถึง 07 มี.ค. 56 สอบวัดผล - ประเมินผลปลายปี

24 ธ.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
21 เม.ย. 57 ถึง 01 พ.ค. 57 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา
13 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านคำพอก๑ กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดซึ่งเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านคำพอก
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
11 ส.ค. 57 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
22 ส.ค. 57 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
29 ส.ค. 57 กิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษาโนนยาง
09 ม.ค. 58 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558
หอประชุมโรงเรียนบ้านคำพอก1 โรงเรียนบ้านคำอพก1
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 สัปดาห์วันสุนทรภู่
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 การประเมินความสามารถด้านอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายปี
08 มี.ค. 60 กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT)
29 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2559
12 ม.ค. 61 วันเด็กการแข่งขันกีฬาภายใน คำพอก1 เกมส์
03 ก.พ. 61 สอบ o-net นักเรียนชั้น ป.6