ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ มอบใบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษา นักเรียนชั้นป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก1 แต่งกายชุดนักเรียน
12 มี.ค. 63 สอบปลายปี ป.2,4,5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3
โรงเรียนชุมชนเมืองหนงสูง
07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3
26 ก.พ. 61 สอบ LAS ป.2,4,5
15 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
12 ก.พ. 61 ทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพอก1 จะนำนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 ทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์จังหวัดขอนแก่น หมุ่บ้านงู และพิพิทธภัณธ์ไดโนเสาร์สิรินธร
03 ก.พ. 61 สอบ o-net นักเรียนชั้น ป.6
12 ม.ค. 61 วันเด็กการแข่งขันกีฬาภายใน คำพอก1 เกมส์
29 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2559
08 มี.ค. 60 กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT)
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายปี
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 การประเมินความสามารถด้านอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 สัปดาห์วันสุนทรภู่
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี
09 ม.ค. 58 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558
หอประชุมโรงเรียนบ้านคำพอก1 โรงเรียนบ้านคำอพก1
29 ส.ค. 57 กิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษาโนนยาง
22 ส.ค. 57 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
11 ส.ค. 57 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านคำพอก๑ กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดซึ่งเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านคำพอก
13 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557
21 เม.ย. 57 ถึง 01 พ.ค. 57 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
24 ธ.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
04 มี.ค. 56 ถึง 07 มี.ค. 56 สอบวัดผล - ประเมินผลปลายปี

01 มี.ค. 56 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคำพอก 1

22 ก.พ. 56 ถึง 23 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือฯข่ายโนนยาง
โรงเรียนบ้านคำพอก1 ร่วมกับโรงเรียนในตำบลโนนยาง ซึ่งมี โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านวังนอง โรงเรียนบ้านโนนยาง และโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2555 ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคำพอก1