ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดาลุน บุญเพิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ