กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางดาลุน บุญเพิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 083-350-3599