ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

                        โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ตั้งอยู่เลขที่ 173  หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง 
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2487 โดยแยกสาขามาจากโรงเรียน
บ้านโนนยาง เปิดเรียนได้ 2 ปี ก็ยุบ ราษฎรในหมู่บ้านไม่ได้เรียนต่อไปอีกเลยเป็นเวลา 9 ปี ต่อมาเมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2499 ได้เปิดโรงเรียนอีก โดยอาศัยศาลาวัดโพนสว่างเป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนทั้งหมด 50 คน ครู 2 คน ปี พ.ศ. 2514

ทางราชการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ป.1 ฉ ราคารวมทั้งสิ้น 136,000 บาท 
จำนวน 3
ห้องพร้อมครุภัณฑ์หลังจากนั้นได้รับงบประมาณตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่
ทั้งหมด 32 ไร่2 งาน 85 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประ ถมศึกษาปีที่ 6
 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 
1. ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านคำพอก 1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
2. ในปีการศึกษา 2563  มีจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง และจำนวนนักเรียน 104 คน