ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนราพร หิรัญภิงคา
ครู คศ.2