ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางนราพร หิรัญภิงคา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1