กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 089-944-9431
อีเมล์ : icom2009@hotmail.com

นางนราพร หิรัญภิงคา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0817071557
อีเมล์ : 0906naraporn@gmail.com