ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

- พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน เต็มศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้มีความรู้และทักษะ

ที่จำเป็นตามหลักสูตร ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและอาเซียน

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีวิถีชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

- จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และมีความปลอดภัย

- พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์แผนงาน 4 กลยุทธ์ เพื่อสนองตอบเป้าประสงค์ มีดังนี้

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ สามรถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

2. พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น