พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานเต็มศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
          ๒. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
          ๔. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์

        ๑.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
นักเรียนมีความรู้ และทักษะตามหลักสูตรสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
        ๒. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้ทัน   กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
       ๔. ครูมีความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นครูมืออาชีพ
      ๕. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของสังคม
 
กลยุทธ์

          ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานเต็มศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
          ๒. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
          ๔. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
          ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ