ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรของโรงเรียน

นายยุทธชัย น้อยทรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจารึก วังวงษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสีสวรรค์ ศรีหลิ่ง
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ครู คศ.3

นางสุทิศา ชัยปัตถา
ครู คศ.3

นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ครู คศ.3

นางดาลุน บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางนราพร หิรัญภิงคา
ครู คศ.3

นางสาวนรี ศรีโพธิ์ชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววชิราภรณ์ ปรุงหอม

นางการะเวก สระทองพิมพ์
ครูพี่เลี้ยง

นายแทว ปัททุม
นักการภารโรง

นางภคพร วรรณศรี