บุคลากรของโรงเรียน

นายยุทธชัย น้อยทรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ครู คศ.3

นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899449431
อีเมล์ : icom2009@hotmail.com

นางสุทิศา ชัยปัตถา
ครู คศ.3

นางดาลุน บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางนราพร หิรัญภิงคา
ครู คศ.3

นางสาวนรี ศรีโพธิ์ชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววณิตาภรณ์ สุพร
ครูผู้ช่วย

นางสาววชิราภรณ์ ปรุงหอม

นางภคพร วรรณศรี
เบอร์โทร : 0861253328

นายแทว ปัททุม
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0804558756