คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิ คนหาญ
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายบังอร คงทวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ปัททุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล ปัททุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0894193094
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี วิเศษศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0899449431
อีเมล์ : icom2009@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายยา ปัททุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายบริการ หนองสูง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธชัย น้อยทรง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
เบอร์โทร : 087-9487310