ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววชิราภรณ์ ปรุงหอม
บุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6