ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสีสวรรค์ ศรีหลิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ครู คศ.3

นางสาววชิราภรณ์ ปรุงหอม