กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0885606939
อีเมล์ : wechmon11@gmail.com

นางสาววชิราภรณ์ ปรุงหอม
บุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0933219693

นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6