ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสีสวรรค์ ศรีหลิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ครู คศ.3

นางสาววชิราภรณ์ ปรุงหอม

นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0