วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

       ภายในปี ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนบ้านคำพอก ๑ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีพลานามัยสมบูรณ์

คำอธิบาย

๑. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  หมายถึง  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖  ในด้านต่อไปนี้
          ๑.๑  การประกันคุณภาพภายใน
          ๑.๒  ICT ทันสมัย
          ๑.๓  ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก
          ๑.๔  แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ อาคารสถานที่ สื่อพร้อม
๒. คุณภาพผู้เรียน  หมายถึง ผลของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในด้านต่อไปนี้
          ๒.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
                   -  NT ป.๓ สูง , O-NET ป.๖ สูง
                     
          ๒.๒ ความสามารถทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ในระดับจังหวัด เขตพื้นที่ และประเทศ
                    - ผลสำเร็จของนักเรียน
          ๒.๓ ทักษะสำคัญของนักเรียนในศตวรรษ ๒๑
                    - ICT เพื่อการเรียนรู้
                    -  ทักษะการสื่อสารอย่างน้อย ๒ ภาษา
                    -  ทักษะการคิด
๓. อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   หมายถึง การสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ด้านประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่นในท้องถิ่น เช่น พิธีเหยา
 
 
๔. ดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน   ในด้านต่อไปนี้
          ๔.๑  ความพอประมาณ
          ๔.๒  ความมีเหตุผล
          ๔.๓  ภูมิคุ้มกัน
๕. มีคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติคุณงามความดีที่กระทำลงไปด้วยความมีสำนึกดีในจิตใจ โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชิน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีตประเพณีของตนเอง
๖. ก้าวล้ำเทคโนโลยี หมายถึง มีความรู้พื้นฐานในด้านการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์
๗. มีพลานามัยสมบูรณ์  หมายถึง นักเรียนมีภาวะของร่างกายที่แข็งแรง และไม่เป็นโรคมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 
อัตลักษณ์
          “มุ่งมั่นในการทำงาน”

คำอธิบาย

          ๑.  มุ่งมั่นการทำงาน หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
               ๑.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
               ๑.๒ ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
              
           
เอกลักษณ์    
  

          “ยิ้มไหว้ ทักทาย สวัสดี”