ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์ (Vision)

       ภายในปี 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านคำพอก 1 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีพลานามัยสมบูรณ์
ปณิธาน  (Wish)

                             คุณภาพการศึกษานำหน้า    ภูมิปัญญามีส่วนร่วม  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

                                  คุณภาพการศึกษานำหน้า  มี 3  ประการ  ได้แก่

                               1. คุณภาพนักเรียน

                                2. คุณภาพครู  ผู้บริหาร

                                3. คุณภาพผู้ปกครอง  ชุมชน

                        ภูมิปัญญามีส่วนร่วม

                                - ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                        พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

1.       ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.       ด้านการสอนและประเมินผล

3.       ด้านคุณธรรม

 

 มีจุดเน้นปณิธานดังนี้

                   มาตรฐาน  2   มาตรฐาน

   1.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

                   2.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินภายนอก (มหาชน)