ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุทิศา ชัยปัตถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์