ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ครู คศ.3