ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสำราญสี แสนสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0