ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นายประสาททอง แสนโสม
ครู คศ.3

นางการะเวก สระทองพิมพ์