ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6